EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta satysfakcji
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalności stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Dokumenty do pobrania

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW w Biurze Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE:
- poniedziałek, czwartek w godz. 8:00 - 11.00
- wtorek, środa, piątek w godz. 11:00 - 14:00

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE PACJENTA DO ZAKŁADU:

DOKUMENTY DODATKOWE:
 • Decyzja organu emerytalno-rentowego (kserokopia dokumentu ; dokument z waloryzacji z emerytury / renty z bieżącego roku)
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia dokumentu)
 • Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia dokumentu)
 • Kserokopie dokumentów: legitymacja ZUS, karta NFZ, aktulany dowód osobisty Pacjenta, dowód osobisty faktycznego lub prawnego opiekuna Pacjenta, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta - postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa
 • Aktualne badania Pacjenta - z chwilą przyjęcia Pacjenta do opieki (mocz ogólny, morfologia ogólna, elektrolity, glukoza, białko w surowicy, kreatynina, HBS, HCV, EKG)
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia szpitalnego. Jeśli w chwili przyjęcia Pacjenta dane o stanie zdrowia będą znacząco odbiegały od stanu opisanego w zaświadczeniu lekarskim Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Pacjenta.

DODATKOWA INFORMACJA:

 • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci (także osoby represjonowane).
 • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, psychiczna lub uzależnienie.
 • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają Pacjenta wg. skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów według w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
 • Zakład nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste, pozostające poza depozytem Zakładu.
 • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w ZOD (ZOL) o profilu ogólnym.
 • Wykaz przyborów toaletowych, które powinien posiadać Pacjent w dniu przybycia do Zakładu: mydło w płynie, szampon, oliwka, myjki lub rękawice - 2 sztuki, grzebień, szczoteczka i pasta do mycia zębów, inne środki utrzymania higieny osobistej (do uzgodnienia), maszynk do golenia (dla mężczyzn).
   

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU PACJENTÓW W ŻYWIENIU POZAJELITOWYM LUB DOJELITOWYM posiadających kwalifikację do żywienia dietą przemysłową powyżej 30 dni:

DOKUMENTY DODATKOWE

 • Decyzja organu emerytolno - rentowego (kserokopia)
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia)
 • Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia)
 • Kserokopia legitymacji ZUS, karty NFZ, aktualnego dowodu osobistego Pacjenta, dowodu osobistego opiekuna faktyczego lub prawnego, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta - postanowienie sądu, pełnomocnictwa
 • Aktualne badania Pacjenta (z chwilą przyjęcia Pacjenta do Zakładu): jonogram (sód, potas, fosfor, wapń), glikemia, lipidogram, mocznik i kreatynina, morfologia z rozmazem, próby wątrobowe (Alat, Aspat, GGTP, fosfataza alkaliczna), układ krzepnięcia (APTT, INR), mocz ogólny.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci (także osoby represjonowane).
 • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz i pielęgniarka Zakładu ocenia Pacjenta według skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów według w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
 • Zakład nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste pozostające poza depozytem Zakładu.
 • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia Pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOD (ZOL) o profilu ogólnym.
 • Wykaz przyborów toaletowych, które powinien posiadać Pacjent w dniu przybycia do Zakładu: mydło w płynie, szampon, oliwka, myjki lub rękawice - 2 sztuki, grzebień, szczoteczka i pasta do mycia zębów, inne środki utrzymania higieny osobistej (do uzgodnienia), maszynka do golenia (mężczyźni).