EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
- Jakością, Środowiska oraz Bezpieczeństwai Higieny Pracy w EPIONE Sp. z o.o.

Celem nadrzędnym EPIONE Sp. z o.o. jest umacnianie pozycji jako wiodącej jednostki służby zdrowia dostarczającej kompleksowych wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej, dermatologii estetycznej, diagnostyki i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego i ortodontycznego, profilaktycznych programów zdrowotnych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, transportu sanitarnego, dbającą o Pacjenta, pracowników, współpracowników, środowisko naturalne i bezpieczne warunki pracy.
 
Powyższe cele i zadania będziemy realizować, stosując nowoczesne techniki, technologie i metody leczenia zapewniając wysoką jakość usług medycznych, opierając się na analizie ryzyka i szans zachowaniem wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych.
 
Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w EPIONE będziemy realizować poprzez:
 • realizację celów zgodnie ze strategią EPIONE z uwzględnieniem kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron,
 • stały wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w rozwój firmy,
 • identyfikowanie i spełnianie wymagań, oczekiwań pacjentów w tym stron zainteresowanych oraz wymagań prawnych i innych, do których EPIONE się zobowiązał, oraz ocenę ich spełnienia w tym oddziaływania na środowisko naturalne i bhp,
 • identyfikację, ocenę aspektów środowiskowych i minimalizowanie negatywnego ich oddziaływania na środowisko naturalne,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom zwłaszcza w obszarze dotyczącym odpadów medycznych i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz aktywny współudział pracowników w działaniach na rzecz poprawy środowiska i bhp,
 • utrzymanie opinii placówki medycznej godnej zaufania, rzetelnej i wiarygodnej,
 • stosowanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla zdrowia pacjentów i środowiska naturalnego, sprzętu diagnostyki medycznej w procesie leczenia,
 • doskonalenie i optymalizacja technologii i środków w leczeniu Pacjentów oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie działań związanych z jakością świadczonych usług medycznych, ochroną środowiska i bhp,
 • podnoszenie kwalifikacji załogi, szkolenia doskonalące prowadzące do poprawy świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska i bhp,
 • zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenia do stałej poprawy stanu bhp,
 • dobór dostawców materiałów i usług spełniających wymagania stron zainteresowanych oraz wymagań z Zintegrowanego Systemu Zarządzania EPIONE,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonych systemów zarządzania w tym skuteczności i efektywności podejmowanych działań celem poprawy efektów działalności w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zarząd EPIONE deklaruje pełne zaangażowanie we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarzadzania Środowiskowego, Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy
zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN–N ISO 45001:2018 oraz zapewnia niezbędne zasoby i środki do wdrożenia zasad Polityki ZSZ, potwierdzając, że polityka jest wdrożona, zakomunikowana, zrozumiała, stosowana i dostępna we wszelkich obszarach organizacji w tym dla stron zainteresowanych oraz jest uzgodniona z pracownikami i przedstawicielami załogi.

 
Narcyz Wrześniewski
Prezes Zarządu