EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH - dla Pacjenta
 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rozporządzenie).

 
Informuję:
•    Podmiotem, który pozyskuje Państwa dane osobowe jest EPIONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej spółką) z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice posiadająca numer NIP 634-22-41-017 wpisana do KRS pod numerem 0000480431.

•    Przedstawicielem spółki EPIONE sp. z o.o. jest Zarząd Spółki.

 
•    Dane kontaktowe do Pana Bartłomieja Kwaśnego - Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
- w siedzibie spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 12.00
- za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie
iodo_monitoring@epione.pl

•    Państwa dane pozyskiwane są w celach związanych z Państwa zdrowiem (w tym i w celach profilaktyki zdrowotnej), a podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust 2 lit. h Rozporządzenia.

•    Okres przechowywania Państwa danych osobowych pozyskanych w celu wskazanym powyżej uregulowany jest przepisami prawa i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna, (na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.).

•    Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

•    Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

•    Pragniemy podkreślić, iż podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia  Państwu przez nas świadczeń zdrowotnych.

 
Państwa pytania i uwagi dotyczące danych osobowych prosimy kierować pocztą mailowa na adres:  iodo_monitoring@epione.pl

EPIONE Sp. z o.o. stosuje odpowiednie  środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
 

Zarząd EPIONE Sp. z o.o.