EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta satysfakcji
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalności stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Dokumenty do pobrania

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW w Biurze Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE:
- poniedziałek, czwartek w godz. 8:00 - 11.00
- wtorek, środa, piątek w godz. 11:00 - 14:00

 


 

 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE PACJENTA DO ZAKŁADU:

DOKUMENTY DODATKOWE:
 • Decyzja organu emerytalno-rentowego (kserokopia dokumentu ; dokument z waloryzacji z emerytury / renty z bieżącego roku)
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia dokumentu)
 • Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia dokumentu)
 • Kserokopie dokumentów: legitymacja ZUS, karta NFZ, aktulany dowód osobisty Pacjenta, w przypadku opiekuna faktycznego lub prawnego Pacjenta - dowód osobisty, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta - postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa
 • Aktualne badania Pacjenta - z chwilą przyjęcia Pacjenta do opieki (mocz ogólny, morfologia ogólna,
  elektrolity, glukoza, białko w surowicy, kreatynina, HBS, HCV, EKG) (L E K I )
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia szpitalnego. Jeśli w chwili przyjęcia Pacjenta dane o stanie zdrowia będą znacząco odbiegały od stanu opisanego w zaświadczeniu lekarskim Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Pacjenta.

DODATKOWA INFORMACJA:

 • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci (także osoby represjonowane).
 • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, psychiczna lub uzależnienie.
 • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają Pacjenta wg. skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów według w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
 • Zakład nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste, pozostające poza depozytem Zakładu.
 • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w ZOD (ZOL) o profilu ogólnym.
 • Wykaz przyborów toaletowych, które powinien posiadać Pacjent w dniu przybycia do Zakładu:
  ● dezodorant, ● mydło/żel w płynie, ● szampon, ● 2 gąbki/myjki, ● balsam, ● oliwka do pielęgnacji ciała,● pianka do higieny intymnej „SEN”, ● chusteczki nawilżone, ● szczoteczka i pasta do zębów, a w przypadku golenia również przybory do golenia tj. pianka, maszynka 10 szt. , ● płyn do goleniu (dla mężczyzn), ● inne środki utrzymania higieny osobistej (do uzgodnienia),
  ● UZUPEŁNIANIE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
   


 

 • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (ZPO)

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU PACJENTÓW W ŻYWIENIU POZAJELITOWYM LUB DOJELITOWYM posiadających kwalifikację do żywienia dietą przemysłową powyżej 30 dni:

DOKUMENTY DODATKOWE

 • Decyzja organu emerytolno - rentowego (kserokopia)
 • Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia)
 • Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia)
 • Kserokopie dokumentów: legitymacja ZUS, karta NFZ, aktulany dowód osobisty Pacjenta, w przypadku opiekuna faktycznego lub prawnego Pacjenta - dowód osobisty, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta - postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa
 • Aktualne badania Pacjenta (z chwilą przyjęcia Pacjenta do Zakładu):
  jonogram (sód, potas, magnez, wapń fosfor) ● glikemia, ● cholesterol, ● trójglicerydy, ● mocznik i kreatynina, ● morfologia z rozmazem, ● ALAT, Aspat, GGTP, fosfataza alkaiczna, ● układ krzepnięcia (INR, APTT,  białko całkowice,  albuminy, bilirubina,) ● badania moczu, ● wskazane przypadki — badanie kału w kierunku clostridium, ● HBS, KCV, EKG

   

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci (także osoby represjonowane).
 • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz i pielęgniarka Zakładu ocenia Pacjenta według skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów według w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
 • Zakład nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste pozostające poza depozytem Zakładu.
 • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia Pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOD (ZOL) o profilu ogólnym.
 • Obowiązkiem pacjenta jest posiadanie do ciągłego użytku wskazanych środków hignieny osobistej (do uzgodnienia z Pielęgniarką Oddziałową Zakładu).